วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลนาเยีย :


โรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐาน ผสานส่งเสริมป้องกัน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

พันธกิจ :


1.พัฒนาระบบรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟู
3.สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย

ค่านิยม :


Network ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
Yearlong มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Health Promotion ส่งเสริมสุขภาพ

เป้าหมาย:วัฒนธรรมองค์กร :


ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล

เข็มมุ่ง