เรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม และยื่นแบบได้ที่ "หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน"

โรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ : 0-4525-768

หรืออีเมล์ nayiahospital@hotmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ